Gwnaeth

Byddwch yn Rhesymol Cymru

wrthwynebiad i’r Deddf Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) a gynigiwyd gan Lywodraeth Cymru yn 2019. Pasiwyd y Bil, oedd yn gwneud smac ysgafn gan riant yn drosedd drwy ddileu “amddiffyniad cosb resymol” gan Lywodraeth Cymru ym mis Ionawr 2020. Daeth y ddeddf newydd i rym ar 21ain Mawrth 2022.

Cael gwybodaeth gyfoes am
y gwaharddiad smacio

Rwy’n preswylio yng Nghymru ac rydw i dros 16 oed.

* We need your postcode to ensure you are a resident of Wales. If you choose to receive email updates (below) this also enables us to send information relevant to your local area.

Join our email list

Our emails are delivered through Mailchimp.
You can unsubscribe at any time.

Your details will not be published. Be Reasonable will not sell or trade your data. We hold and process your data in line with our privacy policy. You will receive a confirmation email upon signing the petition but will not receive further updates unless you have indicated above.

Pam ein bod yn gwrthwynebu’r gwarharddiad smacio

Bydd rhieni da yn cael eu hystyried yn droseddwyr.

Bydd yr heddlu a’r gwasanaethau cymdeithasol yn wynebu llu o achosion pitw, gan ei wneud yn anodd iddyn nhw atal gwir achosion o gam-drin plant.

Rhieni ddylai benderfynu a ydynt am smacio eu plant, nid y llywodraeth.

Mae’r ddeddf bresennol eisoes yn gwarchod plant rhag cael eu cam-drin. Mae angen gweithredu’r ddeddf, nid ei newid.

A ddylai smacio fod yn drosedd?

Na ddylai76%
Source: ComRes, 13-25 January 2017

Cyflawnwyd y pôl ar y we gan ComRes drwy gyweld 1019 o oedolion Cymreig rhwng 13 a 25 Ionawr 2017. Mae’r data wedi ei gydbwyso i fod yn ddemograffig gynrychioliadol.

Mum: 'Why I'm oppposed to banning parental smacking (English)

Mum: ‘Please don’t criminalise loving parents’ (Welsh)

‘Government interference will overload social services’ (English)

Byddwch yn rhesymol - Stopiwch yr ymosodiad ar rieni