STOPIWCH YR YMOSODIAD
AR RIENI

Bydd cynlluniau Prif Weinidog Cymru yn troi rhieni da yn droseddwyr.

…o bobl wedi arwyddo’r ddeiseb hyd yn hyn.

“Rydw i’n gwrthwynebu cynlluniau Llywodraeth Cymru a fydd yn golygu bod rhieni sy’n smacio plant yn cael eu hystyried droseddwyr”

ARWYDDO’R DDEISEB

Rwy’n preswylio yng Nghymru ac rydw i dros 16 oed.


Ni fydd eich manylion yn cael eu cyhoeddi na’u rhannu mewn unrhyw ffordd y tu hwnt i’r ymgyrch ‘Byddwch yn rhesymol’

PAM BOD ANGEN I’R DDEDDF AROS FEL AG Y MAE……

Bydd rhieni da yn cael eu hystyried yn droseddwyr.

Bydd yr heddlu a’r gwasanaethau cymdeithasol yn wynebu llu o achosion pitw, gan ei wneud yn anodd iddyn nhw atal gwir achosion o gam-drin plant.

Rhieni ddylai benderfynu a ydynt am smacio eu plant, nid y llywodraeth.

Mae’r ddeddf bresennol eisoes yn gwarchod plant rhag cael eu cam-drin. Mae angen gweithredu’r ddeddf, nid ei newid.

A ddylai smacio fod yn drosedd?

Na ddylai76%
Source: ComRes, 13-25 January 2017

Cyflawnwyd y pôl ar y we gan ComRes drwy gyweld 1019 o oedolion Cymreig rhwng 13 a 25 Ionawr 2017. Mae’r data wedi ei gydbwyso i fod yn ddemograffig gynrychioliadol.

“Ie, ond…

Atebion i ddadleuon cyffredin o blaid newid y ddeddf i wneud rhieni yn droseddwyr

Mum: 'Why I'm oppposed to banning parental smacking (English)

Mum: ‘Please don’t criminalise loving parents’ (Welsh)

‘Government interference will overload social services’ (English)

Byddwch yn rhesymol - Stopiwch yr ymosodiad ar rieni

CWESTIYNAU CYFFREDIN

Mwy

Beth yw’r newid sy’n cael ei gynnig?

Ar hyn o bryd gall rhieni yng Nghymru ddefnyddio ‘cerydd rhesymol’ gyda’u plant. Mae Prif Weinidog Cymru wedi ymrwymo i wneud hyn yn anghyfreithiol. Mae’n bwriadu gwneud hyn trwy ddileu’r egwyddor o amddiffyniad cyfreithiol ar sail ‘cerydd rhesymol’.

Beth yw ‘cerydd rhesymol’

Mae’r ‘amddiffyniad ar sail cerydd rhesymol’ yn diogelu rhieni rhag cael eu troi’n droseddwyr am smacio eu plant.